Regulamin

Danio Biedronka regulamin

REGULAMIN

AKCJI PROMOCYJNEJ „DANIO. POSTRACH GŁODA”

Z dnia 22.02.2019 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Organizatorem i koordynatorem akcji promocyjnej pod nazwą Danio. Postrach Głoda (dalej: Akcja) jest

KAMIKAZE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 262/264,
90-361 Łódź, NIP: 727-273-88-35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326038, zwana dalej „Organizatorem” lub „Koordynatorem”. Koordynator działa na zlecenie sponsora akcji tj. Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014227, zwanej dalej „Fundatorem”.

 • Celem Akcji jest promocja produktów marki Danone.

OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

 • Akcja obowiązuje na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie od dnia 24 lutego 2019 r. do dnia 24 marca 2019 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu Kodów (dalej: Kod lub Kody) w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
 • Limit Kodów obejmuje 80 000 kodów.
 • Kod uprawnia do otrzymania opakowania 140 g serka waniliowego Danio przy jednoczesnym zakupie 4 opakowań po 140 g serka waniliowego Danio. Kod może być wykorzystany wyłącznie przy zakupach w sklepie sieci handlowej Biedronka w okresie od 24 lutego 2019 r. do 24 marca 2019 r. Kod przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania. Kod nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie. Należy zgłosić chęć skorzystania z Kodu przed rozpoczęciem czynności kasowych poprzez podanie numeru Kodu przekazanego Uczestnikowi zgodnie z dalszą częścią Regulaminu. Kod należy pokazać przy kasie. Kod można wykorzystać tylko w jednej transakcji. Kod nie łączy się z innymi promocjami.

ZASADY AKCJI

 • Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik).
 • Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
 • rozpoczęcie rozmowy z Botem (programem komputerowym częściowo zastępującym człowieka) w aplikacji Messenger na stronie portalu Facebook.com na profilu marki Danio (@maly.glodek),
 • zaakceptowanie Regulaminu Akcji
 • pozytywne udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś gotowy na spotkanie z Małym Głodem?”
 • wykonanie zadania w tej samej aplikacji z wykorzystaniem aparatu w swoim urządzeniu polegającego na udawaniu zjadania serka Danio.
  • Kod zostanie przekazany Uczestnikowi w rozmowie z botem, o której mowa w poprzednim punkcie Regulaminu jako ciąg znaków. Organizator nie będzie wydawał duplikatów Kodów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23. Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:  danone@danone.com
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji bądź obsługi roszczeń.
 • Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Koordynatorowi wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszy Regulaminie.
 • Udział w Akcji wymaga przetwarzania następujących danych osobowych: nazwy profilu w portalu Facebook.com oraz wizerunku Uczestnika w celu wykonania zadania opisanego w punkcie III.3. tiret trzeci Regulaminu, adres e-mail osób składających reklamacje (patrz punkt V Regulaminu). Dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość udziału w Akcji.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników uczestniczących w Akcji jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji Akcji promocyjnej oraz rozpatrywania reklamacji i roszczeń.
 • Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Akcji oraz okres konieczny do rozpatrzenia reklamacji bądź dochodzenia roszczeń.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malyglod.chatbot@kamikaze.digital, przez cały czas trwania Akcji a także w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni po jej zakończeniu.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail z którego Uczestnik wysłał reklamację. Na żądanie Uczestnika składającego reklamację Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

ciasteczka

Danone sp. z o.o. używa plików cookie na niniejszej witrynie internetowej.

Po uzyskaniu zgody użytkownika strony będziemy wykorzystywać je do pomiaru i analizy korzystania z witryny internetowej (analityczne pliki cookie), aby dostosować ją do zainteresowań użytkownika (personalizujące pliki cookie) oraz przedstawiać mu odpowiednie reklamy i informacje (pliki cookie do targetowania). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.

Ustawienia prywatności

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie.