REGULAMIN KONKURSU „EFEKT DANIO” - Danio

REGULAMIN KONKURSU „EFEKT DANIO”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki udziału, prawa i obowiązki uczestników, a także nagrody przewidziane w ramach konkursu (dalej: „Konkurs”), organizowanego przez Double Espresso sp. z o.o.
 2. Organizatorem Konkursu jest Double Espresso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Burakowska 16A/42 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000744633; NIP: 5272856433; REGON: 38048349000000, (dalej: „Organizator”)
 3. Organizator wykonuje czynności związane z organizacją konkursu w imieniu Fundatora Konkursu.
 4. Fundatorem Konkursu jest DANONE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 000013290 (dalej: „Fundator”).
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612). 
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 
 8. Uczestnik zamieszczając zadanie konkursowe w formie relacji umieszczonej na własnym koncie w serwisie Instagram, po opatrzeniu relacji stosownymi oznaczeniami oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i nie wnosi co do niego żadnych zastrzeżeń. 
 9. Konkurs obejmuje okres od dnia 12.09.2022 roku do 28.09.2022 roku i realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Czas trwania konkursu 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.09.2022 r. o godzinie 8:00 i kończy dnia 28.09.2022 o godzinie 23:59. 
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10.10.2022

§ 3 Komisja konkursowa 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą 2 osoby wskazane przez Organizatora, a także influencer oznaczony w danych relacjach.
 2. Komisja będzie współpracować z Influencerami (dalej „Influencer”), celem wyboru zwycięzcy Konkursu.
 3. Influencerem jest podmiot współpracujący z Organizatorem na mocy odrębnej umowy, który zobowiązuje się do rozpowszechnienia informacji o zasadach i warunkach Konkursu, poprzez umieszczenie relacji w serwisie Instagram zawierającej:

a) przykładowe wykonanie zadania konkursowego;

b) oznaczeń #@daniopolska oraz #efektdanio oraz #reklama 

c) odwołania do strony, na której znajduje się Regulamin konkursu

dalej „Relacja”.

§ 4 Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które:
  1. ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyły 13 rok życia oraz posiadają zgodę opiekuna prawnego,
  2. posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. zapoznają się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego treść.
 2. Uczestnik, który  nie ukończył 18 roku życia ale ukończył 13 rok życia, akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgodę opiekuna prawnego do uczestniczenia w Konkursie.
 3. Konkurs jest przeprowadzony w serwisie Instagram.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika, następuje poprzez dodanie jednej relacji na Instagram Stories w postaci jednego filmu albo jednego zdjęcia, na własnym koncie użytkownika w serwisie Instagram, obrazującym zagadnienie „Efekt Danio” wedle własnej interpretacji ww. sformułowania, dodanego w terminie 7  (słownie: siedmiu) dni liczonych od chwili umieszczenia Relacji przez Influencera (dalej „Relacja”).
 5. Relacja może składać się z filmu wykonanego z kilku klatek.
 6. Relacja, niezależnie czy zostanie wykonana w formie filmu czy zdjęcia musi zawierać ponadto:

a) wzmiankę @daniopolska; 

b) wzmiankę („@……..”) jednego, wybranego Influencera współpracującego z Organizatorem, z którego Relacji Uczestnik powziął informację o Konkursie. Zgłoszenie nie może być publikowane wielokrotnie z oznaczeniem innego Influencera, 

c) hasztag o treści: #efektdanio;

 1. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń. Jedno zgłoszenie traktowane jest jako zdjęcie lub filmy (trwający nie dłużej niż 60 sekund), zawierający wszystkie wzmianki i hasztagi o których mowa w ust. 6 pkt a)-c).Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator Konkursu. Wszelkie Relacje zawierające treści niezgodne z Regulaminem nie będą uwzględniane podczas wyboru Zwycięzcy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Konkursie Relacji, których autorzy:   
 1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
 2. naruszają regulamin serwisu Instagram;
 3. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
 4. zamieścili Relacje zawierające treści niedopuszczalne lub niewłaściwe oraz które są sprzeczne z obowiązującym prawem
 5. zamieścili Relacje po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od umieszczenia posta przez Influencera lub po zakończeniu Konkursu;
 6. użyli w Relacji słowa lub słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 5 Sposób wyłonienia Zwycięzców i nagrody

 1. Podczas finału Konkursu Komisja, w tym Przewodniczący Komisji, w porozumieniu, z każdym Influencerem przyznawać będzie punkty od 1 do 5 w trzech kategoriach: 
 1. sposób przedstawienia inicjatywy;
 2. pomysłowość; 
 3. zgodność z tematem Konkursu.
 1. W Konkursie nagrodzonych zostanie maksymalnie 7 osób, które oznaczyły relację wzmianką jednego Influencera. Maksymalna liczba osób nagrodzonych w konkursie to 63 osoby. 
 2. Uczestnik może oznaczyć relację wzmianką tylko jednego Influencera.
 3. Influencerami, współpracującymi z Organizatorem są:

a) Malwina Bakalarz (https://www.instagram.com/bakufamily/ )

b) Magda Jasińska (https://www.instagram.com/mamine.skarby/)

c) Klaudia Klimczyk (https://www.instagram.com/mamanaobrotach24h/)

d) Marcin Mroczek (https://www.instagram.com/mroczek_marcin/)

e) Nadia Długosz (https://www.instagram.com/nadjowa/)

f) Agnieszka (https://www.instagram.com/taka_agga/)

g) Kamil Szpejenkowski (https://www.instagram.com/dance_sfinks_official/)

h) Patrycja i Kinga Roszczyk (https://www.instagram.com/pksistersmusic/)

i) Janek Strojny (https://www.instagram.com/janekstrojny/)

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem bezpośredniej wiadomości, wysłanej z konta oznaczonego w Relacji Influencera, w serwisie Instagram;
 2. Siedmiu Zwycięzców zostanie wybranych spośród grupy Uczestników, którzy umieścili wzmiankę tego samego Influencera i otrzymali kolejno najwyższą liczbą punktów. W przypadku remisu wyboru dokonuje Przewodniczący Komisji.
 3. Łączna liczba Zwycięzców konkursu to maksymalnie 63 (słownie: sześćdziesiąt trzy) osoby.
 4. Nagrodą za zwycięstwo dla każdego z 7 Zwycięzców, z grupy każdego z 9 Influencerów są spodnie dresowe wraz z bluzą dresową oraz 7 sztuki serka Danio w saszetce (po 1 z każdego dostępnego smaku). Łączna wartość pojedynczej nagrody wynosi 224 zł;
 5. Kwota dodatkowej nagrody zostanie zaliczona przez Organizatora od Zwycięzcy na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) i odprowadzona  do właściwego Urzędu Skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę w odpowiedzi na wiadomość od Influencera na Instagramie, w wiadomości e-mail, na adres: sales@doubleespresso.pl w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym: 
 1. imienia i nazwiska; 
 2. adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski, wraz z preferowanym rozmiarem spodni dresowych oraz bluzy dresowej (S/M/L);
 3. numeru telefonu;
 4. adresu właściwego urzędu skarbowego do rozliczenia podatku dochodowego. 

Wiadomość musi zawierać również oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DANONE sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie celem udziału w konkursie”. W przypadku niedotrzymania terminu lub braku przekazania wszystkich w/w danych, Organizator zastrzega możliwość wyłonienia nowego zwycięzcy.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie nagrody, która nie będzie zgodna z oznaczoną preferencją w zakresie rozmiaru bluzy i spodni dresowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni wybór rozmiaru spodni dresowej i bluzy dresowej przez Zwycięzcę.   
 3. Nagroda zostanie wysłana (za pośrednictwem kuriera) jednokrotnie przez Organizatora na adres  wskazany przez Zwycięzcę w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody. Koszt wysyłki ponosi Organizator Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody, podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem oraz nieodebrania przesyłki z Nagrodą w terminie.
 5. Nagrody nie można spieniężyć ani nie może ona zostać przekazana osobom trzecim.
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody na inną.

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestników 

 1. Uczestnik ma obowiązek:
 1. przestrzegania Regulaminu;
 2. udzielania Organizatorowi wszelkich informacji związanych z udziałem w Konkursie;
 3. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że: 
 1. przysługujące im autorskie prawa osobiste i majątkowe odpowiednio do udzielonych odpowiedzi, zdjęć i opisów wykorzystanych w Konkursie nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, 
 2. zrealizowane zadanie konkursowe w Konkursie lub jego elementy nie naruszają jakkolwiek praw osób trzecich oraz nie naruszają ich dóbr osobistych,
 3. nie udzielili żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze zrealizowanego zadania konkursowego lub jego elementów w Konkursie,
 4. posiadają wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań stanowiących zadanie konkursowe lub jego elementów w Konkursie. 
 5. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. Uczestnik w szczególności zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Uczestnika postanowień § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub podania przez niego nieprawdziwych oświadczeń. 

§ 7 Prawa własności intelektualnej do zadań konkursowych 

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zadania konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231), oraz że przysługują̨ mu pełne autorskie prawa majątkowe do zadania konkursowego wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanym zadaniu konkursowym. 
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego zadanie konkursowe nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich. 
 3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej ze zgłoszonego przez Uczestnika w ramach Konkursu zadania konkursowego będącego utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 4. Organizator, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonego zadania konkursowego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 
 4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu. 
 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone zadanie konkursowe zostanie wykorzystane oraz, że wyraża zgodę na takie wykorzystanie zadania konkursowego przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonego zadania konkursowego. 
 2. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Fundator, Danone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.danone@danone.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników w postaci imienia i nazwiska, pseudonimu w serwisie Instagram, wizerunku (jeżeli zostanie użyty w Konkursie), a także adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:     
  1. przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w tym wyłonienia laureatów i przekazania nagród (podstawa prawna: zgoda Uczestnika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4.      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, w szczególności Organizator, któremu Fundator zlecił organizację Konkursu,      podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs, np. dostawcy usług teleinformatycznych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń i realizacji obowiązków prawnych.     
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, jej rozliczenia oraz okresu dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie, nie dłużej niż przez rok po zakończeniu Konkursu. 
 7. Uczestnik, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).     
 8. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 9. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych, możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail      iod.danone@danone.com oraz pocztą tradycyjną na adres Fundatora. 

§ 9 Reklamacje 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). 
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 5. Decyzja Double Espresso sp. z o.o. w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.  
 6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny pod adresem: https://danio.com.pl/regulamin-konkursu-efekt-danio/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników Konkursu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej Organizatora, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu w związku z Konkursem, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu, stronom przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób przeprowadzany, związany, zatwierdzony, popierany ani sponsorowany przez serwis Instagram.
 7. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.

Danone sp. z o.o. używa plików cookie na niniejszej witrynie internetowej.

Po uzyskaniu zgody użytkownika strony będziemy wykorzystywać je do pomiaru i analizy korzystania z witryny internetowej (analityczne pliki cookie), aby dostosować ją do zainteresowań użytkownika (personalizujące pliki cookie) oraz przedstawiać mu odpowiednie reklamy i informacje (pliki cookie do targetowania). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.

Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie.
Font made from oNline Web Fontsis licensed by CC BY 3.0